User Tools

Site Tools


moral-law-of-open-religion-ua

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
moral-law-of-open-religion-ua [2016/08/13 20:21]
faithkeeper [Тези про захист людей від тоталітарних ідей]
moral-law-of-open-religion-ua [2016/08/13 20:31] (current)
faithkeeper [Тезисы о защите людей от тоталитарных идей]
Line 153: Line 153:
 Можна починати фантазувати,​ уявляючи собі святе коло – символ релігійної віри в найвищу цінність людини,​ який символізує душу в центрі реальності. Як всередині кола, так і ззовні один чистий аркуш душі. Тому коло є умовним. Приберіть межі кола, вийдіть за межі, зрозумійте – «тут я, там я, все – я» – і ви подолаєте зло; це сила єдності людини з усією повнотою реальності,​ всеосяжності душі в просторі та часі. Коло – досконалий початок розвитку,​ форма добра. Добро завжди перемагає зло, бо добро сильніше за зло, яке є всього лише обмеженим добром,​ імітацією добра, а справжнє добро є досконалим,​ необмеженим і всеохопним,​ всесильним завдяки божественному дару суверенітету особистості. Можна починати фантазувати,​ уявляючи собі святе коло – символ релігійної віри в найвищу цінність людини,​ який символізує душу в центрі реальності. Як всередині кола, так і ззовні один чистий аркуш душі. Тому коло є умовним. Приберіть межі кола, вийдіть за межі, зрозумійте – «тут я, там я, все – я» – і ви подолаєте зло; це сила єдності людини з усією повнотою реальності,​ всеосяжності душі в просторі та часі. Коло – досконалий початок розвитку,​ форма добра. Добро завжди перемагає зло, бо добро сильніше за зло, яке є всього лише обмеженим добром,​ імітацією добра, а справжнє добро є досконалим,​ необмеженим і всеохопним,​ всесильним завдяки божественному дару суверенітету особистості.
  
-===== Тезисы о защите людей ​от тоталитарных идей =====+===== Тези ​про захист людей ​від ​тоталітарних ідей =====
  
-1. Быть человеком ​– значит владеть собой и своими идеями. Каждый человек ​может свободно и самостоятельно формировать свое мировоззрение ​на основании любых идей, выдумывать что угодно, ​понимать и отрицать что угодно как угодно, самостоятельно определять, какие идеи и каким ​образом следует воплощать в жизньЛюбую идею ​ее сторонники могут считать правильной и безусловно ​истиннойдаже если ​у идеи только один ​сторонник. ​+1. Бути людиною – значить володіти собою і своїми ідеями. Кожна людина ​може вільно і самостійно формувати свій світогляд ​на підставі будь-яких ідей, вигадувати що завгодно, ​розуміти і заперечувати що завгодно ​як завгодно, самостійно визначатиякі ідеї і яким ​чином слід втілювати в життяБудь-яку ідею ​її прихильники можуть вважати правильною і безумовно ​істинноюнавіть якщо ​у ідеї тільки один ​прихильник.
  
-2. Все идеи принадлежат людям, которые их придумывают, разделяют и используют на свой вкус, верят ​в них ​и отрицают ​их, толкуют их и уточняют их, согласовывают их и противопоставляют ​их как душе угодно. ​+2. Всі ідеї належать людям, ​які їх вигадуютьподіляють і використовують на свій смак, вірять у них ​і заперечують їх, тлумачать їх і уточнюють їх, погоджують їх і протиставляють їх як душі завгодно.
  
-3. Каждый человек ​может выражать любые ​идеи любыми словами ​и символами,​ самостоятельно определяя ​значение слов и символов. Каждый человек ​может выражать любые ​идеи любыми поступками, принимая как должное естественные последствия своих поступков. +3. Кожна людина ​може висловлювати ​будь-які ідеї будь-якими словами ​і символами,​ самостійно визначаючи значення ​слів і символів. Кожна людина ​може ​здійснювати ​будь-які ідеї будь-якими вчинками, приймаючи ​як належне природні наслідки своїх вчинків.
  
-4. Никто не может никому навязывать никакие идеи, смыслы, символыопределения как "​сверхчеловеческие""​сверхценные""общепринятые" и "единственно правильные"+4. Ніхто не може нікому навязувати ніякі ідеї, смисли, символивизначення як «надлюдські»«надцінні»«загальноприйняті» і «єдино правильні».
  
-5. Свобода ​отрицания ​подразумевает свободу ​отрицания отрицания. Отрицание любых идей может быть по-любому отвергнуто. Выдумки про ошибочность, ​болезненность ​или преступность ​отвергнутых идей могут быть отвергнуты как ошибочные, болезненные ​или преступные. Отрицание идей ​в форме унижения их сторонников может рассматриваться как самоунижение унижающего и отрицающего субъекта. ​+5. Свобода ​заперечення ​включає в себе свободу ​заперечення заперечення. Заперечення ​будь-яких ідей ​завжди ​може бути відкинуто. Вигадки про ​помилковість, ​хворобливість ​або злочинність відкинутих ідей можуть бути відкинуті як помилковіхворобливі або злочинні. Заперечення ідей ​у формі приниження їх прихильників може розглядатися ​як самоприниження принижуючого і заперечуючого суб’єкта.
  
-6. Любые идеи, которые связывают человека; которые отрицают свободу воли; которые мешают ​человеку владеть собой, верить в себясохранять верность себеидеи, навязанные человеку ​против доброй воли без ​осознанно сделанного выбора на основании ​полной информацииидеи, подавляющие ​разум, овладевающие ​против воли чувствами и ощущениямииспользуемые ​для манипуляции человеком ​– следует считать ​тоталитарными идеями. ​+6. Будь-які ідеїякі звязують людину; які заперечують свободу воліякі заважають людині володіти собою, вірити в себезберігати вірність собіідеї, навязані людині проти доброї волі без ​усвідомлено зробленого вибору на підставі повної інформаціїідеїщо пригнічують розум, оволодівають проти ​людської ​волі почуттями і відчуттями ​та використовуються ​для маніпуляції людиною – слід вважати тоталітарними ідеями.
  
-7. С тоталитарными идеями необходимо бороться и преодолевать их. Каждый человек ​может защищаться от навязываемых тоталитарных идей, ​игнорируя их, а также ​отрицая ​и высмеивая. Злой силе тоталитарных идей следует ​противопоставлять добрую волю суверенной личности.+7. З тоталітарними ідеями необхідно боротися і долати ​їх. Кожна людина ​може захищатися від ​навязуваних їй тоталітарних ідей, ​ігноруючи їх, а також заперечуючи і висміюючи. Злій силі тоталітарних ідей слід протиставляти добру волю суверенної особистості.
  
-8. Никакая личность, организация, религия, идеология, научная, моральнаяэкономическая, политическая, цивилизационная, культурнаяинтеллектуальная или правовая доктрина, ​государственная, общественная, самодеятельная институция не может навязывать людям тоталитарные идеи в качестве обязательного условия для ​согласия ​и взаимодействияЕсли ​такие условия навязываются, люди могут смело не соглашаться с ними ​и продолжать взаимодействие так, ​как ​будто ​подобных условий не выдвигалось+8. Ніяка особистість, ​корпорація, релігія, ідеологія, наукова, моральна, ​економічна, політична, цивілізаційна, культурна, ​інтелектуальна ​чи правова доктрина,​ державна, ​громадська, самодіяльна ​інституція не може навязувати людям тоталітарні ідеї в якості обов’язкової умови для ​згоди і взаємодіїЯкщо ​такі умови навязуються, люди можуть сміливо не погоджуватися з ними ​і продовжувати взаємодіяти так, ​ніби подібних умов не висувалося.
  
-9. Идеи не должны использоваться для завладения умами, принуждения к самопожертвованию или самоунижению ​в чью-либо пользу. Встречаясь с таким злоупотреблением влиянием тоталитарных идей, люди смело и разумно помогают друг ​другу ​освободиться от порабощения тоталитарными идеями.+9. Ідеї не повинні використовуватися для заволодіння умами, примусу до самопожертви ​або ​самоприниження на чиюсь користь. Зустрічаючись з таким зловживанням впливом тоталітарних ідей, люди сміливо й розумно допомагають один одному звільнитися від ​поневолення тоталітарними ідеями.
  
-10. Идеи должны создаваться и использоваться для самостоятельного развития человеческой личности, открытого разума, доброй волиэнергетичных чувств, устраняющих или ​обходящих ​все мыслимые ограничения, помогающих человеку охватить и творчески ​додумать всю полноту вечного бытия, ощутить себя центром ​и владельцем мироздания, которые ​объединяют человека ​со всей вселенной и со всем человечеством совладельцев вселенной; для примирения противоположностей,​ успешного ​и счастливого ​согласованного развития всех без исключения жизней и судеб; для взаимопонимания и полезного взаимодействия ​всех без исключения людей независимо от происхождения, убеждений или иных действительных и мнимых особенностей тела и сознания.+10. Ідеї повинні створюватися і використовуватися для самостійного розвитку людської особистості, відкритого розуму, доброї воліенергетичних почуттів, які ​усувають або обходять всі мислимі обмеження, допомагають людині осягати ​і творчо додумувати всю повноту вічного буття, відчути себе центром ​і власником всього буття, які об’єднують людину з усім всесвітом і з усім людством співвласників всесвіту; для примирення протилежностей,​ успішного ​і щасливого ​узгодженого розвитку всіх без ​винятку ​життів; для взаєморозуміння і корисної взаємодії всіх без ​винятку ​людей незалежно ​від походження, переконань чи інших відчутних і уявних особливостей тіла і свідомості.
 ===== Декалог неадекватності злу ===== ===== Декалог неадекватності злу =====
  
moral-law-of-open-religion-ua.txt · Last modified: 2016/08/13 20:31 by faithkeeper